Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Praca tłumacza

Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Jesteś tłumaczem? Marzy Ci się kariera w Ministerstwie Sprawiedliwości? Kto może być tłumaczem w Ministerstwie? Czy każdy tłumacz? Okazuje się, że nie. Aby zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości nie wystarczy być tylko tłumaczem. Taka osoba musi spełnić wiele kryteriów. Jakich? Poznajmy je. Oto kilka słów o tym, jak zostać tłumaczem w Ministerstwie. To długa droga. Warto zacząć od uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego.

Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie?

Zawód tłumacza to jeden z najciekawszych zawodów. To zawód wyjątkowy. I dla wyjątkowych osób. Czy każdy może zostać tłumaczem? Teoretycznie tak. Ale nie każdy tłumacz może pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jakie wymagania należy spełnić? Taka osoba musi być tłumaczem przysięgłym. Kim jest tłumacz przysięgły? To osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego. I uzyskała prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Czy wystarczy tylko zdać egzamin? Okazuje się, że nie. To znacznie więcej niż nam się wydaje. To nie tylko zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. To również kryteria, które musi spełnić kandydat, aby w ogóle do niego przystąpić. Jakie wymagania mus spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego? Wynikają one z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z tymi przepisami zawód ten może wykonywać osoba, która spełnia wskazane w niej wymagania.

Taka osoba musi biegle znać język polski. I oczywiście język obcy. Co ważne, poziom obu tych języków musi być biegły. Nie wystarczy sama ich znajomość. Tłumacz przysięgły musi być ekspertem obu języków. Oznacza to poziom perfekcyjny. Kandydat do zawodu musi mieć też ukończone studia wyższe. Warto wiedzieć jedną ważną rzecz. Minister Sprawiedliwości może zwolnić kandydata na tłumacza przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Kiedy może to zrobić? Gdy liczba tłumaczy przysięgłych jest zbyt mała. W szczególności, gdy ich ilość nie wystarcza dla ochrony interesu społecznego i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Zwolnienie takie następuje na wniosek kandydata. Co ważne, należy go złożyć nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu. Zwolnienie wydawane jest w formie decyzji.

Jakie są inne wymagania stawiane kandydatom? Taka osoba musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Także obywatel krajów zrzeszonych EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) bądź obywatelstwo innego państwa, na zasadach wzajemności. Kandydat musi mieć również pełną zdolność do czynności prawnych. I co jeszcze ważniejsze – nie może być karany. Za żadne przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Czy spełniając te wymagania mamy uprawnienia do zawodu? Nie. Kolejnym wymogiem jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Chcesz wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? Musisz zdać egzamin państwowy. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Warto wiedzieć, że to najtrudniejszy egzamin w pracy tłumacza. Jego wynik nie zależy od znajomości języka obcego. Tu wymagane jest o wiele więcej. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na tłumaczeniu 4 tekstów: 2 z języka polskiego na język obcy. Jeden z nich jest tekstem sądowym lub urzędowym. Dwa pozostałe to tłumaczenia z języka obcego na język polski. I tu również kandydat ma do przekładu pismo sądowe. Ta część egzaminu trwa 4 godziny. Za część pisemną kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Po 50 za każdy tekst. Aby uzyskać uprawnienia, należy uzyskać minimum 150 punktów. Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Po pozytywnym zdaniu części pisemnej egzaminu, kandydat przystępuje do części drugiej. To tłumaczenie ustne. Kandydat przystępuje do części ustnej nie wcześniej niż po 7 dniach od części pisemnej. Tylko w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec skróceniu. Tu również trzeba wykonać dwa zadania. Są nim tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie a vista. Dopiero pozytywny wynik obu części egzaminu oznacza jego zdanie. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Czy zdanie egzaminu oznacza prawo do wykonywania zawodu tłumacza? Okazuje się, że sam egzamin to nie wszystko.

Jak zostać tłumaczem? Co po zdanym egzaminie?

Po zdanym egzaminie nie mamy jeszcze uprawnień tłumacza przysięgłego języka obcego. Kiedy można uzyskać te uprawnienia? Uprawnień do wykonywania zawodu nie zdobywa się po zdanym egzaminie. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu trzeba mieć wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Wpis poprzedza ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Po ślubowaniu tłumacz przysięgły otrzymuje świadectwo nadania uprawnień. Po około 6 tygodniach od zaprzysiężenia tłumacz otrzymuje pieczęć. To pieczęć tłumacza przysięgłego. Wówczas taka osoba ma prawo do używania tytułu tłumacza przysięgłego. Tylko tłumacze wpisani na listę tłumaczy przysięgłych mają uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jak widać, niełatwo jest zostać tłumaczem przysięgłym. W Polsce to zawód zaufania publicznego. Oznacza, że kandydaci do zawodu muszą spełnić wysokie wymagania. Nie tylko językowe. Taki tłumacz musi mieć również pewne cechy osobowości. I te, wynikające z etyki zawodu. Stąd prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego są reglamentowane. W tym zawodzie nikt nie jest osobą przypadkową. Bo zawód tłumacza przysięgłego oznacza prestiż i poważanie. Nie tylko w środowisku. Także wśród klientów.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]